BIO-Vitae ApS

CVR-nr.: 39990830

Ravnsborggade 20

7400 Herning


Årsrapport

1. oktober 2022 - 30. september 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/02/2024
Henning K. Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBIO-Vitae ApS
Ravnsborggade 20
7400 Herning
e-mailadresse:famuhrenielsen@gmail.com
CVR-nr.:39990830
Regnskabsår:01/10/2022 - 30/09/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2022 - 30. september 2023 for BIO-Vitae ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

, den 15/02/2024

Direktion
Henning Kurt NielsenLedelsesberetning

LEDELSESBERETNING

 

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at producere og sælge kosmetikprodukter med tilhørende ydelser.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et mindre underskud, hvilket vurderes som tilfredsstillende set i lyset af den fortsatte opbygning af virksomheden.

 

Ledelsen er opmærksomme på at selskabet har tabt hele selskabskapitalen og der er derfor i januar 2024, foretaget en kapitalforhøjelse med kontant indskud på ialt 350 t.kr., hvorefter kapitalen er retableret.

 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Ud over kapitalforhøjelsen nævnt ovenfor, er der ikke efter regnskabsårets afslutning, indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 


Resultatopgørelse 1. okt. 2022 - 30. sep. 2023

Note 2022/23 2022
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -109.405 -66.205
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.991 -3.319
Resultat af ordinær primær drift -122.396 -69.524
     Andre finansielle omkostninger -19.008 -3.346
Ordinært resultat før skat -141.404 -72.870
Skat af årets resultat 47.140
Årets resultat -94.264 -72.870
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -94.264 -72.870
I alt -94.264 -72.870

Balance 30. september 2023

Aktiver

Note 2022/23 2022
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 21.700 27.900
Materielle anlægsaktiver i alt 21.700 27.900
Anlægsaktiver i alt 21.700 27.900
Fremstillede varer og handelsvarer 113.000 96.810
Varebeholdninger i alt 113.000 96.810
Andre tilgodehavender 47.140 2.866
Tilgodehavender i alt 47.140 2.866
Likvide beholdninger 3.216 3.255
Omsætningsaktiver i alt 163.356 102.931
Aktiver i alt 185.056 130.831

Balance 30. september 2023

Passiver

Note 2022/23 2022
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 40.000
Overført resultat -219.414 -125.150
Egenkapital i alt -179.414 -85.150
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.844
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 364.470 208.137
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 364.470 215.981
Gældsforpligtelser i alt 364.470 215.981
Passiver i alt 185.056 130.831

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/09/2022 01/01/2022 Ingen bistand Henning Nielsen Ravnsbporggade 20 7400 Herning true false false true 399908302022-10-012023-09-30 399908302022-10-012023-09-300 399908302022-01-012022-09-30 399908302023-09-30 399908302022-09-30 iso4217:DKK