BIO-Vitae ApS

CVR-nr.: 39990830

Ravnsborggade 20

7400 Herning


Årsrapport

1. januar 2022 - 30. september 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/02/2023
Henning K. Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBIO-Vitae ApS
Ravnsborggade 20
7400 Herning
e-mailadresse:famuhrenielsen@gmail.com
CVR-nr.:39990830
Regnskabsår:01/01/2022 - 30/09/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 30. september 2022 for BIO-Vitae ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Herning, den 15/12/2022

Direktion
Henning Kurt Nielsen
DirektørLedelsesberetning

LEDELSESBERETNING

 

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at producere og sælge kosmetikprodukter med tilhørende ydelser.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et mindre underskud, hvilket vurderes som tilfredsstillende set i lyset af opbygningen af virksomheden.

 

Ledelsen er opmærksomme på at selskabet har tabt hele selskabskapitalen men forventer selskabskapitalen retableret enten via egen indtjening, konvertering af gæld til selskabskapital eller via kontant indskud.

 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 


Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 30. sep. 2022

Note 2022 2021
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -66.205 -617
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.319
Resultat af ordinær primær drift -69.524 -617
Øvrige finansielle omkostninger -82
     Andre finansielle omkostninger -3.346
Ordinært resultat før skat -72.870 -699
Årets resultat -72.870 -699
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -72.870
I alt -72.870 -699

Balance 30. september 2022

Aktiver

Note 2022 2021
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 27.900
Materielle anlægsaktiver i alt 27.900
Anlægsaktiver i alt 27.900
Fremstillede varer og handelsvarer 96.810
Varebeholdninger i alt 96.810
Andre tilgodehavender 2.866
Tilgodehavender i alt 2.866
Likvide beholdninger 3.255 525
Omsætningsaktiver i alt 102.931 525
Aktiver i alt 130.831 525

Balance 30. september 2022

Passiver

Note 2022 2021
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 1
Overført resultat -125.150 -52.280
Egenkapital i alt -85.150 -52.279
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.844
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 208.137
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 215.981 52.804
Gældsforpligtelser i alt 215.981 52.804
Passiver i alt 130.831 525

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2021 01/01/2021 Ingen bistand Henning Nielsen Ravnsborggade 20 7400. Herning true false false true 399908302022-01-012022-09-30 399908302022-01-012022-09-300 399908302021-01-012021-12-31 399908302022-09-30 399908302021-12-31 iso4217:DKK