BIO-Vitae IVS

CVR-nr.: 39990830

Ravnsborggade 20

7400 Herning


Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/06/2022
Henning K. Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBIO-Vitae IVS
Ravnsborggade 20
7400 Herning
e-mailadresse:famuhrenielsen@gmail.com
CVR-nr:39990830
Regnskabsår:01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING

 

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at producere og sælge kosmetikprodukter med tilhørende ydelser.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et mindre underskud, hvilket vurderes som tilfredsstillende set i lyset af opbygningen af virksomheden.

 

Ledelsen er opmærksomme på at selskabet har tabt hele selskabskapitalen men forventer selskabskapitalen retableret enten via egen indtjening, konvertering af gæld til selskabskapital eller via kontant indskud.

 

Selskabskapitalen er den 9/2 2022 forøget til 40 t.kr. ved kontant indskud og selskabet er samtidig omdannet til et anpartsselskab.

 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -617 -1.523
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -1
Resultat af ordinær primær drift -617 -1.524
Øvrige finansielle omkostninger -82 -16
Ordinært resultat før skat -699 -1.540
Årets resultat -699 -1.540
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -699 -1.540
I alt -699 -1.540

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 32.235
Varebeholdninger i alt 32.235
Likvide beholdninger 525 11.514
Omsætningsaktiver i alt 525 43.749
Aktiver i alt 525 43.749

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat -52.280 -51.581
Egenkapital i alt -52.279 -51.580
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 52.804 95.329
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 52.804 95.329
Gældsforpligtelser i alt 52.804 95.329
Passiver i alt 525 43.749

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2020 01/01/2020 Ingen bistand Henning Nielsen Ravnsborggade 20 7400 Hewrning true false false true 399908302021-01-012021-12-31 399908302020-01-012020-12-31 399908302021-01-012021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 399908302020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 399908302021-12-31 399908302020-12-31 iso4217:DKK