BIKECYCLES ApS

CVR-nr.: 36555580

Skolekrogen 103

3500 Værløse


Årsrapport

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/12/2021
Nigel Gambel
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBIKECYCLES ApS
Skolekrogen 103
3500 Værløse
CVR-nr:36555580
Regnskabsår:01/07/2020 - 30/06/2021

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for BIKECYCLES ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Værløse, den 15/12/2021

Direktion
Nigel GambleLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabet sælger og udlejer cykler og cykeltilbehør samt tilbyder kurser, rejser og diverse cykelløsninger og andre beslægtet virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2021.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt

 

Årsrapporten for Bikecycles ApS for 2019-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser.

 

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

 

Resultatopgørelse

 

Bruttofortjeneste

I henhold til årsregnskabslovens § 32, stk. 1 begynder resultatopgørelsen med posten bruttofortjeneste.

 

Posten bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug, andre eksterne

omkostninger og andre driftsindtægter.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og finansielle omkostninger ved finansielleasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteeordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egnekapitalen.

 

 

Balance


Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af foventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger dirkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 3 år.

 

Aktiver med en kostpris på under 13.800 kr. pr. enhed indregnes omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af amterielle anlgæsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskaabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Finansielle anlægsaktiver


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostrpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerieler omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.


Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen, som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst afsat med 22%.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
 

Omregnig af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i frememd valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for  tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og  omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 268.795 177.268
     Lønninger 0 -40.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -815 -84.132
Resultat af ordinær primær drift 267.980 53.136
     Andre finansielle omkostninger -292 -8.184
Ordinært resultat før skat 267.688 44.952
Skat af årets resultat -58.892 -4.018
Årets resultat 208.796 40.934
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 208.796 40.934
I alt 208.796 40.934

Balance 30. juni 2021

Aktiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Deposita 30.000 30.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 30.000 30.000
Anlægsaktiver i alt 30.000 30.000
Fremstillede varer og handelsvarer 811.957 382.595
Varebeholdninger i alt 811.957 382.595
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 93.007 32.332
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 107.518 107.518
Periodeafgrænsningsposter 0
Tilgodehavender i alt 200.525 139.850
Likvide beholdninger 135.104 285.193
Omsætningsaktiver i alt 1.147.586 807.638
Aktiver i alt 1.177.586 837.638

Balance 30. juni 2021

Passiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 233.446 24.650
Egenkapital i alt 283.446 74.650
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.869 23.315
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 149.612 139.280
Skyldig selskabsskat 58.891 10.332
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 405.563 223.730
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 258.205 366.331
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 894.140 762.988
Gældsforpligtelser i alt 894.140 762.988
Passiver i alt 1.177.586 837.638

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/07/2019 30/06/2020 Ingen bistand Elgård Regnskab Blokken 90 3460 Birkerød 365555802020-07-012021-06-30 365555802020-07-012021-06-300 365555802019-07-012020-06-30 365555802020-07-012021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 365555802019-07-012020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 365555802021-06-30 365555802020-06-30 iso4217:DKK