BIKECYCLES ApS

CVR-nr.: 36555580

Skolekrogen 103

3500 Værløse


Årsrapport

1. juli 2021 - 30. juni 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/01/2023
Nigel Gamble
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBIKECYCLES ApS
Skolekrogen 103
3500 Værløse
CVR-nr.:36555580
Regnskabsår:01/07/2021 - 30/06/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for BIKECYCLES ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Nigel Gamble, den 13/01/2023

Direktion
Nigel GambleLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabet sælger og udlejer cykler og cykeltilbehør samt tilbyder kurser, rejser og diverse cykelløsninger og andre beslægtet virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er som forventet.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2022.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt

 

Årsrapporten for Bikecycles ApS er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser.

 

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

 

Resultatopgørelse

 

Bruttofortjeneste

I henhold til årsregnskabslovens § 32, stk. 1 begynder resultatopgørelsen med posten bruttofortjeneste.

 

Posten bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug, andre eksterne

omkostninger og andre driftsindtægter.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og finansielle omkostninger ved finansielleasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteeordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egnekapitalen.

 

 

Balance

 

Finansielle anlægsaktiver


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostrpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerieler omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.


Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen, som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst afsat med 22%.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
 

Omregnig af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i frememd valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for  tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og  omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul. 2021 - 30. jun. 2022

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -47.033 268.795
     Lønninger -7.920 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -815
Resultat af ordinær primær drift -54.953 267.980
Øvrige finansielle omkostninger -653
     Andre finansielle omkostninger -292
Ordinært resultat før skat -55.606 267.688
Skat af årets resultat 0 -58.892
Årets resultat -55.606 208.796
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -55.606 208.796
I alt -55.606 208.796

Balance 30. juni 2022

Aktiver

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Deposita 30.000 30.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 30.000 30.000
Anlægsaktiver i alt 30.000 30.000
Fremstillede varer og handelsvarer 599.703 811.957
Varebeholdninger i alt 599.703 811.957
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.022 93.007
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 107.518
Andre tilgodehavender 67.238
Tilgodehavender i alt 79.260 200.525
Likvide beholdninger 205.696 135.104
Omsætningsaktiver i alt 884.659 1.147.586
Aktiver i alt 914.659 1.177.586

Balance 30. juni 2022

Passiver

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 177.263 233.446
Egenkapital i alt 227.263 283.446
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.424 21.869
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 149.612 149.612
Skyldig selskabsskat 58.891 58.891
Skyldig moms og afgifter 66.403
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 398.066 405.563
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 258.205
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 687.396 894.140
Gældsforpligtelser i alt 687.396 894.140
Passiver i alt 914.659 1.177.586

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2021/22
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/06/2021 01/07/2020 Ingen bistand Elgård Regnskab Furesøgårdsvej 26 3520 Farum 365555802021-07-012022-06-30 365555802021-07-012022-06-300 365555802020-07-012021-06-30 365555802021-07-012022-06-30fsa:RetainedEarningsMember 365555802020-07-012021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 365555802022-06-30 365555802021-06-30 iso4217:DKK