Luitel ApS

CVR-nr.: 37864951

Valby Langgade 126 3 th

2500 Valby


Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/07/2022
Emil Bormann Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLuitel ApS
Valby Langgade 126 3 th
2500 Valby
e-mailadresse:kontakt@filox.dk
CVR-nr:37864951
Regnskabsår:01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er rådgivning af erhvervstelefoni for andre virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for ikke at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.
Nettoomsætning 1.031 225.015
Eksterne omkostninger -28.478 -6.647
Bruttoresultat -27.447 -10.285
Personaleomkostninger -15.097
Resultat af ordinær primær drift -27.447 -25.382
Andre finansielle indtægter 100
Øvrige finansielle omkostninger -7 -1.203
Ordinært resultat før skat -27.454 -26.485
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -27.454 -26.485
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -27.454 -26.485
I alt -27.454 -26.485

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35.917 32.827
Materielle anlægsaktiver i alt 35.917 32.827
Anlægsaktiver i alt 35.917 32.827
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.973 12.698
Tilgodehavender i alt 9.973 12.698
Likvide beholdninger 162 1.464
Omsætningsaktiver i alt 10.135 14.162
Aktiver i alt 46.052 46.989

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 40.000
Overført resultat -27.454 -45.657
Egenkapital i alt 12.546 -5.657
Gæld til tilknyttede virksomheder 2.800 2.800
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.800 2.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 40.371
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 30.706 9.475
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 30.706 49.846
Gældsforpligtelser i alt 33.506 52.646
Passiver i alt 46.052 46.989

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2020 01/01/2020 Ingen bistand Emil Bormann Larsen Hindballevej 5, 5466 Asperup Hindballevej 5, 5466 Asperup true false false true 378649512021-01-012021-12-31 378649512020-01-012020-12-31 378649512021-01-012021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378649512020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378649512021-12-31 378649512020-12-31 iso4217:DKK