Luitel ApS

Valby Langgade 126 3 th

2500 Valby


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/07/2021
Emil Bormann Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLuitel ApS
Valby Langgade 126 3 th
2500 Valby
Telefonnummer:33 60 97 00
e-mailadresse:kontakt@filox.dk
CVR-nr:37864951
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er rådgivning af erhvervstelefoni for andre virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2020 udgør -26.484,65 kr. Årets resultat anses for ikke at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Nettoomsætning 225.015 246.299
Vareforbrug -96.774 -88.007
Eksterne omkostninger -6.647 -13.396
Ejendomsomkostninger -13.712 0
Administrationsomkostninger -118.167 -95.864
Bruttoresultat -10.285 158.293
Personaleomkostninger -15.097 0
Resultat af ordinær primær drift -25.382 49.033
Andre finansielle indtægter 100 0
Øvrige finansielle omkostninger -1.203 -24.113
Ordinært resultat før skat -26.485 24.919
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -26.485 24.919
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -26.485 24.919
I alt -26.485 24.919

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 32.827
Materielle anlægsaktiver i alt 32.827
Anlægsaktiver i alt 32.827
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.698 19.061
Tilgodehavender i alt 12.698 19.061
Likvide beholdninger 1.464 77.182
Omsætningsaktiver i alt 14.162 96.243
Aktiver i alt 46.989 96.243

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 3
Indbetalt registreret kapital mv. 3
Overført resultat -45.657 -52.838
Egenkapital i alt -5.657 -52.835
Gæld til tilknyttede virksomheder 2.800
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 40.371 83.373
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 9.475 65.705
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 49.846 149.078
Gældsforpligtelser i alt 52.646 149.078
Passiver i alt 46.989 96.243

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Emil Bormann Larsen Valby Langgade 126, 3. th. 2500 Valby true false false true 378649512020-01-012020-12-31 378649512019-01-012019-12-31 378649512020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378649512019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378649512020-12-31 378649512019-12-31 iso4217:DKK