Netto Varme ApS

CVR-nr.: 39172461

Statenevej 69

4760 Vordingborg


Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/04/2022
Anders Møller
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNetto Varme ApS
Statenevej 69
4760 Vordingborg
e-mailadresse:anders@nettovarme.dk
CVR-nr:39172461
Regnskabsår:01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning                
                   
Selskabets væsentligste aktiviteter:            
Selskabets primære aktivitet er salg og rådgivning inden for      
alternativ energi.                  
                   
Usikkerhed ved indregning eller måling:          
Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i årsregnskabet,        
der har været påvirket af væentlig usikkerhed   ved indregning og måling.    
                   
Usædvanlige forhold:                
Selskabet har ikke været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket      
indregning og måling.                
                   
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold:      
Selskabets resultat og økonomiske udvikling har i 2021 været      
tilfredsstillende.                  
Selskabet har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling i regnskabsåret.  
Selskabet har ikke filialer i udlandet.            
                   
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:        
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder,      
som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.      
                   
Den fremtidige udvikling:              
Ledelsen forventer at selskabets indtjening vil være stigende i 2022, som forventes at give et overskud.  

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.092.068 672.127
Personaleomkostninger -547.147 -554.569
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -28.009 -25.785
Resultat af ordinær primær drift 516.912 91.773
Andre finansielle indtægter 2.417
Øvrige finansielle omkostninger -451 -1.196
Ordinært resultat før skat 518.878 90.577
Skat af årets resultat -118.405 -21.407
Årets resultat 400.473 69.170
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 300.000 70.000
Overført resultat 100.473 -830
I alt 400.473 69.170

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 56.786 84.795
Materielle anlægsaktiver i alt 56.786 84.795
Anlægsaktiver i alt 56.786 84.795
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 544.540 17.595
Igangværende arbejder for fremmed regning 81.596
Tilgodehavende skat 4.207 6.005
Andre tilgodehavender 15.792
Tilgodehavender i alt 564.539 105.196
Likvide beholdninger 303.845 356.620
Omsætningsaktiver i alt 868.384 461.816
Aktiver i alt 925.170 546.611

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 115.079 14.606
Forslag til udbytte 300.000 70.000
Egenkapital i alt 465.079 134.606
Skyldig selskabsskat 116.607
Langfristede gældsforpligtelser i alt 116.607
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 25.832
Skyldig moms og afgifter 216.427 120.565
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 127.057 265.608
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 343.484 412.005
Gældsforpligtelser i alt 460.091 412.005
Passiver i alt 925.170 546.611

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2020 01/01/2020 Ingen bistand Karin Schultz Erantisvej 18 1 tv 4700 true false false true 391724612021-01-012021-12-31 391724612020-01-012020-12-31 391724612021-01-012021-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 391724612020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 391724612021-01-012021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391724612020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391724612021-12-31 391724612020-12-31 iso4217:DKK