Netto Varme ApS

Statenevej 69

4760 Vordingborg


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/03/2021
Anders Møller
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNetto Varme ApS
Statenevej 69
4760 Vordingborg
e-mailadresse:anders@nettovarme.dk
CVR-nr:39172461
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning                
                   
Selskabets væsentligste aktiviteter:            
Selskabets primære aktivitet er salg og rådgivning inden for      
alternativ energi.                  
                   
Usikkerhed ved indregning eller måling:          
Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i årsregnskabet,        
der har været påvirket af væentlig usikkerhed   ved indregning og måling.    
                   
Usædvanlige forhold:                
Selskabet har ikke været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket      
indregning og måling.                
                   
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold:      
Selskabets resultat og økonomiske udvikling har i 2020 været      
tilfredsstillende.                  
Selskabet har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling i regnskabsåret.  
Selskabet har ikke filialer i udlandet.            
                   
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:        
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder,      
som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.      
                   
Den fremtidige udvikling:              
Ledelsen forventer at selskabets indtjening vil være stigende i 2021, som forventes at give et overskud.  

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Bruttoresultat 856.583
Bruttofortjeneste/Bruttotab 672.127
Personaleomkostninger -554.569 -597.103
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -25.785 -16.009
Resultat af ordinær primær drift 91.773 -92.159
Øvrige finansielle omkostninger -1.196 -983
Ordinært resultat før skat 90.577 -93.142
Skat af årets resultat -21.407 20.080
Årets resultat 69.170 -73.062
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 70.000
Overført resultat -830 15.436
I alt 69.170 -73.062

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 84.795 50.580
Materielle anlægsaktiver i alt 84.795 50.580
Anlægsaktiver i alt 84.795 50.580
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.595 68.707
Igangværende arbejder for fremmed regning 81.596
Tilgodehavende skat 6.005 27.412
Tilgodehavender i alt 105.196 96.119
Likvide beholdninger 356.620 93.770
Omsætningsaktiver i alt 461.816 189.889
Aktiver i alt 546.611 240.469

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 14.606 15.436
Forslag til udbytte 70.000
Egenkapital i alt 134.606 65.436
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 25.832
Skyldig moms og afgifter 120.565 82.228
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 265.608 92.805
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 412.005 175.033
Gældsforpligtelser i alt 412.005 175.033
Passiver i alt 546.611 240.469

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Karin Schultz Erantisvej 18 1 tv 4700 true false false true 391724612020-01-012020-12-31 391724612019-01-012019-12-31 391724612020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 391724612020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391724612019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 391724612020-12-31 391724612019-12-31 iso4217:DKK