Uldtøj.dk ApS

Frydendalsvej 8

2665 Vallensbæk Strand


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/02/2021
Jens Lund Møller
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenUldtøj.dk ApS
Frydendalsvej 8
2665 Vallensbæk Strand
CVR-nr:38464981
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets primære aktivitet er at drive webshop med beklædningsartikler med videre, og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed

 

Væsentligste ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat er negativ og mere end 50 % af selskabskapitalen er tabt. Selskabet har valgt at aflægge

regnskabet under forudsætning af forsat drift, da det er ledelsens forventning, at der i indeværende år opnås positivt resultat.

 

Usædvanlige forhold:

Der er ikke kendskab til nogen usædvanlige forhold for regnskabsperioden.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Der er ikke kendskab til nogen usikkerhed i forhold til indregning og måling i regnskabsperioden.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 45.560 -141.091
Personaleomkostninger -25.089 0
Resultat af ordinær primær drift 20.471 -141.091
Øvrige finansielle omkostninger -308 -69
Ordinært resultat før skat 20.163 -141.160
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 20.163 -141.160
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 20.163 -141.160
I alt 20.163 -141.160

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 503.587 506.404
Varebeholdninger i alt 503.587 506.404
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.413 6.625
Tilgodehavender i alt 4.413 6.625
Likvide beholdninger 14.035 35.583
Omsætningsaktiver i alt 522.035 548.612
Aktiver i alt 522.035 548.612

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -345.208 -365.371
Egenkapital i alt -295.208 -315.371
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 787.607 816.923
Langfristede gældsforpligtelser i alt 787.607 816.923
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.920 39.642
Skyldig moms og afgifter 9.716 7.418
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 29.636 47.060
Gældsforpligtelser i alt 817.243 863.983
Passiver i alt 522.035 548.612

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end 50 % af egenkapitalen. Det forventes, at egenkapitalen retableres via fremtidig drift og selskabets ledelse er villig til at indskyde mere kapital hvis nødvendigt.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.   

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Ulrik Martorin Frandsen Snekkerupvej, 32, Vigersted 4140 true false false true 384649812020-01-012020-12-31 384649812019-01-012019-12-31 384649812020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 384649812019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 384649812020-12-31 384649812019-12-31 iso4217:DKK