Black Buddha Jewelry IVS

Bryggervangen 12 st tv

2100 København Ø


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/07/2021
Linn Therese Stokke
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBlack Buddha Jewelry IVS
Bryggervangen 12 st tv
2100 København Ø
e-mailadresse:hello@blackbuddhajewelry.com
CVR-nr:40401091
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

De første år i virksomhedens er karaktiseret ved flere opstartsomkostninger end omsætning har kunnet honorere. Derfor anser ledelsen det negative resultat for forudseeligt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Nettoomsætning 26.179 15.283
Vareforbrug -6.251 0
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 0 0
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0 0
Andre driftsindtægter 0 0
Eksterne omkostninger -11.464 -144.643
     Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 0
     Andre eksterne omkostninger 0
Ejendomsomkostninger 0 0
Administrationsomkostninger 0 0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse 0 0
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0
     Indtægter af kapitalinteresser 0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 0 0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver 0 0
Dagsværdiregulering af gæld 0 0
Forsknings- og udviklingsomkostninger 0
     Forskningsomkostninger 0
     Udviklingsomkostninger 0
Bruttoresultat 8.464 -129.360
Bruttofortjeneste/Bruttotab 0 0
Personaleomkostninger 0 0
     Lønninger -3.671
     Pensioner 0
     Andre omkostninger til social sikring 0
     Andre personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver 0 0
Andre driftsomkostninger 0 0
Resultat af ordinær primær drift 8.464 -133.031
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser 0
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0
     Indtægter af kapitalinteresser 0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver 0
Dagsværdiregulering af gæld 0
Forsknings- og udviklingsomkostninger 0
     Forskningsomkostninger 0
     Udviklingsomkostninger 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 0
     Andre finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 8.464 -133.031
Skat af årets resultat 0 0
Andre skatter 0 0
Årets resultat 8.464 133.031
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Ekstraordinært udbytte indregnet under gældsforpligtelser 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver 0 0
Øvrige lovpligtige reserver 0 0
Vedtægtsmæssige reserver 0 0
Øvrige reserver 0 0
Uddelinger 0 0
Ekstraordinære uddelinger 0 0
Overført fra (til) sikringsfond 0 0
Overført fra (til) reservefond 0 0
Overført fra (til) dispositionsfond 0 0
Overført til reserve for iværksætterselskab 0 0
Overført til reserve for udviklingsomkostninger 0 0
Overført til reserve for dagsværdiregulering af valutakursgevinster 0 0
Overført til reserve for dagsværdi af sikring 0 0
Overført resultat 8.464 133.031
I alt 8.464 133.031

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Brugsretsaktiver 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Kapitalinteresser 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Kontraktlige aktiver 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 109 109
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0 0
Tilgodehavende skat 0 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0 0
Andre tilgodehavender 0 0
Kontraktlige aktiver 0 0
Tilgodehavender i alt 109 109
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 7.116 4.357
Omsætningsaktiver i alt 7.225 4.457
Aktiver i alt 7.225 4.466

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 10.000 10.000
Andre reserver -133.030 0
Overført resultat 8.464 -133.030
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt -114.566 -23.030
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 116.815 27.469
Skyldig selskabsskat 0 0
Skyldig moms og afgifter 4.976 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 27
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1 121.791 27.469
Gældsforpligtelser i alt 121.791 27.496
Passiver i alt 7.225 4.466

Noter

1. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Grundet fejlberegning for regnskabsåret 2019, er de angivne tal for regnskabsåret (2019) korrigeret. Fejlberegningen skete i forbindelse med udregning af balance sum fratrukket egenkapital. Den tidligere udregning viser 127.499, men korretkt beregning giver resultatet 27.469. 

Derudover manglede 27,- ved "Anden gæld"

Hermed giver de korrekte gældsforpligtelser i alt: 27496

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/04/2019 31/12/2019 Ingen bistand Linn Therese Stokke Bryggervangen 12, st., tv. 2100 true true true true 404010912020-01-012020-12-31 404010912019-04-012019-12-31 404010912020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInLiabilitiesMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInLiabilitiesMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationOfInvestmentAssetsMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationOfInvestmentAssetsMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:OtherStatutoryReservesMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:OtherStatutoryReservesMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:ReserveAccordingToArticlesOfAssociationMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ReserveAccordingToArticlesOfAssociationMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:RestOfOtherReservesMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:RestOfOtherReservesMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:DistributionsMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:DistributionsMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:ExtraordinaryDistributionsMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:ExtraordinaryDistributionsMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredFromToHedgeFundMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredFromToHedgeFundMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredFromToReserveFundMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredFromToReserveFundMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredFromToReservesAvailableMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredFromToReservesAvailableMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredToReserveForDevelopmentExpenditureMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredToReserveForDevelopmentExpenditureMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredToReserveForCurrentValueAdjustmentsOfCurrencyGainsMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredToReserveForCurrentValueAdjustmentsOfCurrencyGainsMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:TransferredToReserveForCurrentValueOfHedgingMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:TransferredToReserveForCurrentValueOfHedgingMember 404010912020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 404010912019-04-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 404010912020-12-31 404010912019-12-31 iso4217:DKK