Forsen Møbler IVS

Ulvevej 13

7800 Skive


Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/12/2020
Mikkel Berg
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenForsen Møbler IVS
Ulvevej 13
7800 Skive
CVR-nr:39696002
Regnskabsår:01/07/2019 - 30/06/2020

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har bestået af handel med brugte kontormøbler.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 60 t.kr.


Årets resultat har i 2019/20 udgjort et overskud på 29 t.kr.


Årets resultat og den økonomiske udvikling anses som forventet som følge af driften har været stabil og omkostninger for til maskineri er indkøbt i forgående regnskabsår. For de kommende år forventes endnu et positivt resultat, hvorved kapitalen udvides og selskabet konvertere til aps.


Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 308 t.kr.
Egenkapitalen udgør på balancedagen -3 t.kr.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 59.789 -22.823
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -23.028 -6.900
Andre driftsomkostninger 0 -10.145
Resultat af ordinær primær drift 36.761 -39.868
Ordinært resultat før skat 36.761
Skat af årets resultat -8.088 8.675
Årets resultat 28.673 -31.193
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 28.673 -31.193
I alt 28.673 -31.193

Balance 30. juni 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 42.906 50.213
Materielle anlægsaktiver i alt 1 42.906 50.213
Anlægsaktiver i alt 42.906 50.213
Fremstillede varer og handelsvarer 60.200 60.200
Varebeholdninger i alt 60.200 60.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 52.933 26.713
Udskudte skatteaktiver 587 8.675
Andre tilgodehavender 151.000
Tilgodehavender i alt 204.520 35.388
Likvide beholdninger 0 47.601
Omsætningsaktiver i alt 264.720 143.189
Aktiver i alt 307.626 193.402

Balance 30. juni 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat -2.520 -31.193
Egenkapital i alt -2.519 -31.192
Gæld til banker 2
Leverandører af varer og tjenesteydelser 37.463 37.463
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 272.680 187.131
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 310.145 224.594
Gældsforpligtelser i alt 310.145 224.594
Passiver i alt 307.626 193.402

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 53800
Tilgang 185971
Afgang 193800
Kostpris ultimo 45971
 
 
Af- og nedskrivning primo 3587
Årets afskrivning 11135
Tilbageførsel ved afgang -11657
Af- og nedskrivning ultimo 3065
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 42906
 

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 02/07/2018 30/06/2019 Ingen bistand Mikkel Berg Kielgastvej 7 7800 Skive true false false true 396960022019-07-012020-06-30 396960022018-07-022019-06-30 396960022019-07-012020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 396960022018-07-022019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 396960022020-06-30 396960022019-06-30 iso4217:DKK