Lund Hjemmesider ApS

Frederiksbjerg Torv 1 1 tv

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/03/2021
Asbjørn Lund
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLund Hjemmesider ApS
Frederiksbjerg Torv 1 1 tv
8000 Aarhus C
e-mailadresse:kontakt@lundhjemmesider.dk
CVR-nr:37891762
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Branchekode

741020 Kommunikationsdesign og grafisk design

Formål

Selskabets formål er at sælge og udvikle hjemmesider til eksterne kunder.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

årets resultat er positiv. Ledelsen anser årets resultat

som acceptabelt. Ledelsen forventer et positivt resultat

næste år.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke truffet

begivenheder, der vil kunne forrykke selskabets

finansielle stilling væsentligt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

 I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici,

der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/tab er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af 

eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution,

salg, reklame, administration og lokaler.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter

renteindtægter og -omkostninger samt kursregulering af værdipapir.

 

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte

på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer

direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis

svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af

forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat

indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 430.026 328.459
Personaleomkostninger -280.172 -289.496
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -10.932 -6.531
Resultat af ordinær primær drift 138.922 32.432
Øvrige finansielle omkostninger -1.269 -340
Ordinært resultat før skat 137.653 32.092
Skat af årets resultat -31.064
Årets resultat 106.589 23.444
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 106.589 23.444
I alt 106.589 23.444

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21.893 32.825
Materielle anlægsaktiver i alt 21.893 32.825
Anlægsaktiver i alt 21.893 32.825
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.554 41.697
Andre tilgodehavender 4.407
Tilgodehavender i alt 15.961 41.697
Likvide beholdninger 307.802 51.672
Omsætningsaktiver i alt 323.763 93.369
Aktiver i alt 345.656 126.194

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 88.548 1.558
Egenkapital i alt 138.548 51.558
Hensættelse til udskudt skat 0 772
Hensatte forpligtelser i alt 0 772
Skyldig selskabsskat 31.064 7.876
Skyldig moms og afgifter 119.995
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 56.049 65.988
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 207.108 73.864
Gældsforpligtelser i alt 207.108 73.864
Passiver i alt 345.656 126.194

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020
Gennemsnitligt antal ansatte 1
true false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Asbjørn Lund Frederuksbjerg Torv 1, 1tv 8000 Århus C 378917622020-01-012020-12-31 378917622019-01-012019-12-31 378917622020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378917622019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378917622020-12-31 378917622019-12-31 iso4217:DKK