Lund Hjemmesider ApS

CVR-nr.: 37891762

Frederiksbjerg Torv 1 1 tv

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/05/2022
Asbjørn Lund
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLund Hjemmesider ApS
Frederiksbjerg Torv 1 1 tv
8000 Aarhus C
e-mailadresse:kontakt@lundhjemmesider.dk
CVR-nr:37891762
Regnskabsår:01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for Lund Hjemmesider ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Viby Jylland , den 06/05/2022

Direktion
Asbjørn Lassen LundBestyrelse
Asbjørn Lassen Lund

Ledelsesberetning

Branchekode

741020 Kommunikationsdesign og grafisk design

Formål

Selskabets formål er at sælge og udvikle hjemmesider til eksterne kunder.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er positivt. Ledelsen anser årets resultat

som acceptabelt. Ledelsen forventer et positivt resultat

næste år.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet

begivenheder, der vil kunne forrykke selskabets

finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

 I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici,

der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/tab er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af 

eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution,

salg, reklame, administration og lokaler.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter

renteindtægter og -omkostninger samt kursregulering af værdipapir.

 

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte

på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer

direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger.

 

Kapitalandele (indre værdis metode)

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og

måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandelene måles med udgangspunkt i virksomhedernes regnskabsmæssige

indre værdi på balancedagen. Resterende goodwill-beløb indgår i værdien. Hvor

ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en forholdsmæssig andel af kapitalandelene.

I resultatopgørelsen indregnes resultatet fra henholdsvis dattervirksomheder og

associerede virksomheder. Hvor ejerandelen er mindre end 100 pct., indregnes en

forholdsmæssig resultatandel. Årets afskrivning på goodwill er fratrukket i de

indregnede resultatandele.

Et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning af kapitalandelenes værdi

indregnes under egenkapitalposten ”Nettoopskrivning efter indre værdis metode”.

Nettonedskrivninger fra kostprisen til en lavere regnskabsmæssig værdi fragår

virksomhedens frie egenkapitalreserver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis

svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af

forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat

indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.
Nettoomsætning 699.316
Eksterne omkostninger -50.755
Administrationsomkostninger -291.661
Bruttoresultat 356.900
Bruttofortjeneste/Bruttotab 430.026
Personaleomkostninger -217.671 -280.172
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -7.487 -10.932
Resultat af ordinær primær drift 131.742 138.922
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -6.720
Øvrige finansielle omkostninger -1.505 -1.269
Ordinært resultat før skat 123.517 137.653
Skat af årets resultat -29.106 -31.064
Årets resultat 94.411 106.589
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 94.411 106.589
I alt 94.411 106.589

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14.406 21.893
Materielle anlægsaktiver i alt 14.406 21.893
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13.280
Finansielle anlægsaktiver i alt 13.280
Anlægsaktiver i alt 27.686 21.893
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.556 11.554
Andre tilgodehavender 4.407 4.407
Tilgodehavender i alt 34.963 15.961
Likvide beholdninger 260.569 307.802
Omsætningsaktiver i alt 295.532 323.763
Aktiver i alt 323.218 345.656

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 201.593 88.548
Egenkapital i alt 251.593 138.548
Skyldig selskabsskat 29.106 31.064
Skyldig moms og afgifter 42.116 119.995
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 403 56.049
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 71.625 207.108
Gældsforpligtelser i alt 71.625 207.108
Passiver i alt 323.218 345.656

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2020 01/01/2020 Ingen bistand Asbjørn Lund Reventlousvej 17 8260 Viby J. false false false true 378917622021-01-012021-12-31 378917622021-01-012021-12-310 378917622021-01-012021-12-310 378917622020-01-012020-12-31 378917622021-01-012021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378917622020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378917622021-12-31 378917622020-12-31 iso4217:DKK