Optimus Invest ApS

CVR-nr.: 41496762

Lærkevænget 14

2970 Hørsholm


Årsrapport

1. juli 2022 - 30. juni 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/02/2024
Dorte Birkebæk Agger
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenOptimus Invest ApS
Lærkevænget 14
2970 Hørsholm
CVR-nr.:41496762
Regnskabsår:01/07/2022 - 30/06/2023
RevisorNem Revisor ApS
Teglværksvej 9
4681 Herfølge
DK Danmark
CVR-nr.: 35235892
P-enhed:1018464892

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2022 - 30. juni 2023 for Optimus Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hørsholm, den 20/02/2024

Direktion
Peter Agger
Dorte Birkebæk Agger
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Optimus Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet i Optimus Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, på grundlag af selskabets oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med International standard om beslægtede opgaver (ISRS) 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Herfølge, den 20/02/2024Nem Revisor ApS
CVR-nr.: 35235892
Jeanette Mingon, mne2657
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning

Der er efter regnskabsåret afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for Optimus Invest ApS for regnskabsåret 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.


Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste

Af konkurrencemæssige hensyn er nettomsætningen ikke anført. Nettoomsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Indtægter fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende finansielle anlægsaktiver føres direkte på egenkapitalen.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


BALANCEN


Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindings-
værdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.


Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.


Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.


Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.


Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -10.005 0
Resultat af ordinær primær drift -10.005 0
     Andre finansielle omkostninger -32 -2.836
Ordinært resultat før skat -10.037 -2.836
Årets resultat -10.037 -2.836
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -10.037 -2.836
I alt -10.037 -2.836

Balance 30. juni 2023

Aktiver

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Kapitalinteresser 1.858.253 1.750.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.858.253 1.750.000
Anlægsaktiver i alt 1.858.253 1.750.000
Andre tilgodehavender 750.000 0
Tilgodehavender i alt 750.000 0
Likvide beholdninger 26.720 35.010
Omsætningsaktiver i alt 776.720 35.010
Aktiver i alt 2.634.973 1.785.010

Balance 30. juni 2023

Passiver

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 40.000
Overført resultat 1.568 -13.395
Egenkapital i alt 41.568 26.605
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 70.405 2.406
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 2.523.000 1.756.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.593.405 1.758.405
Gældsforpligtelser i alt 2.593.405 1.758.405
Passiver i alt 2.634.973 1.785.010

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2022/23
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/06/2022 01/07/2021 Andre erklæringer uden sikkerhed Nem Revisor ApS Teglværksvej 9 4681 Herfølge 414967622022-07-012023-06-30 414967622022-07-012023-06-301 414967622022-07-012023-06-300 414967622022-07-012023-06-301 414967622022-07-012023-06-302 414967622021-07-012022-06-30 414967622023-06-30 414967622022-06-30 iso4217:DKK