Partylion ApS

CVR-nr.: 43091182

Willemoesgade 7 1, th

9000 Aalborg


Årsrapport

28. februar 2022 - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/06/2023
Rasmus Søgaard Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPartylion ApS
Willemoesgade 7 1, th
9000 Aalborg
Telefonnummer:42330928
e-mailadresse:rasser182@hotmail.com
CVR-nr.:43091182
Regnskabsår:28/02/2022 - 31/12/2022

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er salg af varer til primært arrangementer blandt unge.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2023 udgør underskud på 35,813 kr. Årets resultat anses for OK.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 28. feb. 2022 - 31. dec. 2022

Note 2022 -
kr. kr.
Nettoomsætning 6.770
Eksterne omkostninger -39.414
Bruttoresultat -32.644
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift -32.644
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -3.340
Ordinært resultat før skat -35.984
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -35.984
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat -35.984
I alt -35.984

Balance 31. december 2022

Aktiver

Note 2022 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Brugsretsaktiver 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0
Andre tilgodehavender 0
Kontraktlige aktiver 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 3.141
Omsætningsaktiver i alt 3.141
Aktiver i alt 3.141

Balance 31. december 2022

Passiver

Note 2022 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Overført resultat -35.983
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 4.017
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 0
Skyldig selskabsskat 0
Skyldig moms og afgifter -876
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt -876
Gældsforpligtelser i alt -876
Passiver i alt 3.141

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Rasmus Søgaard Petersen Willemoesgade 7, 1 th 9000 Aalborg true false false true 430911822022-02-282022-12-31 430911822022-12-31 iso4217:DKK