InStock Sneaker Store ApS

CVR-nr.: 42069833

Poseidonvej 90

9210 Aalborg SØ


Årsrapport

29. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/06/2022
Mikkel Routhe
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenInStock Sneaker Store ApS
Poseidonvej 90
9210 Aalborg SØ
CVR-nr:42069833
Regnskabsår:29/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 29. januar 2021 - 31. december 2021 for InStock Sneaker Store ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aalborg SØ , den 28/06/2022

Direktion
Mikkel Bønsdorff Lohff Routhe
direktørLedelsesberetning

 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
 
Virksomhedens formål er at drive webbaseret handel.
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

 
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et resultat på -49.677 kr., og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på -9.677 kr.
 
Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.
 
Kapitalberedskab
 
Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af reglerne om kapitaltab i selskabsloven.
 
Ledelsen forventer, at egenkapitalen vil blive reetableret indenfor 3 år ved selskabets egen indtjening.
 
Selskabet er afhængig af, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets ejerer.
 
Ledelsen forventer, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets ejerer og aflægger, i overensstemmelse hermed, årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.
 
Begivenheder efter balancedagen
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Præsentationsvaluta

 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

 

Omregning af fremmed valuta

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætning

 

Indtægter fra salg af varer indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2020.

 

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med at ydelserne faktureres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets fakturerede tjenesteydelser (faktureringsmetoden).

 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

 

Bruttofortjeneste

 

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

 

Vareforbrug

 

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer og tjenesteydelser, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

 

Balance

 

Varebeholdninger

 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Periodeafgrænsningsposter

 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger

 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

 

Egenkapital

 

Udbytte

 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Resultatopgørelse 29. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -57.619
Resultat af ordinær primær drift -57.619
     Andre finansielle omkostninger -4.856
Ordinært resultat før skat -62.475
Skat af årets resultat 12.798
Årets resultat -49.677
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -49.677
I alt -49.677

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 -
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 49.358
Varebeholdninger i alt 49.358
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.015
Udskudte skatteaktiver 12.798
Andre tilgodehavender 619
Periodeafgrænsningsposter 473
Tilgodehavender i alt 21.905
Likvide beholdninger 9.449
Omsætningsaktiver i alt 80.712
Aktiver i alt 80.712

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Overført resultat -49.677
Egenkapital i alt -9.677
Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.630
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 322
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 78.437
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 90.389
Gældsforpligtelser i alt 90.389
Passiver i alt 80.712

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

 

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen og er således omfattet af reglerne om kapitaltab i selskabsloven.

 

Ledelsen forventer, at egenkapitalen vil blive reetableret indenfor 3 år ved selskabets egen indtjening.

 

Selskabet er afhængig af, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets ejerer.

 

Ledelsen forventer, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets ejerer og aflægger, i overensstemmelse hermed, årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

 Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2021.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2021
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Regnskabskontoret Løve ApS H P Hanssens Gade 42 6200 Aabenraa 420698332021-01-292021-12-31 420698332021-01-292021-12-310 420698332021-01-292021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 420698332021-12-31 iso4217:DKK