DD Thai Food ApS

CVR-nr.: 41632933

Valdemarsgade 46

1665 København V


Årsrapport

31. august 2020 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/08/2022
Tanyagaan Night
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDD Thai Food ApS
Valdemarsgade 46
1665 København V
e-mailadresse:tanya-night@live.dk
CVR-nr:41632933
Regnskabsår:31/08/2020 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

GENERELT

 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes.

 

Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

 

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.

Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Bruttofortjeneste

 

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning

 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Vareforbrug

 

Vareforbrug omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer korrigeret for ændring af lagre af råvarer. Andre eksterne omkostninger 

 

Andre eksterne omkostninger

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger

 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

 

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance.

 

Varebeholdninger

 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Gældsforpligtelser

 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Resultatopgørelse 31. aug. 2020 - 31. dec. 2021

Note 2020/21 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.497.875
Personaleomkostninger -1.425.967
Andre driftsomkostninger -782.653
Resultat af ordinær primær drift -710.745
Øvrige finansielle omkostninger -4.932
Ordinært resultat før skat -715.677
Årets resultat -715.677
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -715.677
I alt -715.677

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2020/21 -
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 124.813
Materielle anlægsaktiver i alt 124.813
Anlægsaktiver i alt 124.813
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 83
Tilgodehavende skat 38.290
Tilgodehavender i alt 38.373
Likvide beholdninger 348.606
Omsætningsaktiver i alt 386.979
Aktiver i alt 511.792

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2020/21 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Overført resultat -715.677
Egenkapital i alt -675.677
Leverandører af varer og tjenesteydelser 615
Skyldig moms og afgifter 227.895
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 958.959
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.187.469
Gældsforpligtelser i alt 1.187.469
Passiver i alt 511.792

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte 5

 Der er 5 fuldtidsansatte i virksomheden

true false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Revisor 1 Østerbrogade 129 2100 København Ø 416329332020-08-312021-12-31 416329332020-08-312021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 416329332021-12-31 iso4217:DKK