DÉT DENMARK ApS

CVR-nr.: 37878243

Løjt Vestervang 10

6200 Aabenraa


Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/03/2022
Ivan Christensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDÉT DENMARK ApS
Løjt Vestervang10
6200Aabenraa
CVR-nr:37878243
Regnskabsår:01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for DÉT DENMARK ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Løjt Kirkeby , den 19/03/2022

Direktion
Christian Køpke ChristensenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter.

 

Selskabets hovedaktivit er at drive design- og engrosvirksomhed inden for baby - og børnetøj.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold. Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 50.277. Selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 83.028. Årets overskud på t.kr. 50 har medført, at egenkapitalen er negativ med t.kr. 83 og dermed tabt. Det er ledelsens forventning, at egenkapitalen kan retableres ved egen indtjening. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet kan forsætte driften i mere end 12 måneder efter balancedagen. Dette begrundes med, at selskabet primært er finansieret af selskabets eneejer. 

 

Selskabet er i løbet af regnskabsåret omdannet til et anpartsselskab med en anpartskapital på kr. 40.000.


Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 56.215 -25.904
Resultat af ordinær primær drift 56.215 -25.904
Andre finansielle indtægter 805 0
Øvrige finansielle omkostninger -6.643 -6.755
Ordinært resultat før skat 50.377 -35.530
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 50.377 -35.530
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 50.377 -35.530
I alt 50.377 -35.530

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 174.175 7.189
Varebeholdninger i alt 174.175 7.189
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 205.845 0
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 205.845 0
Likvide beholdninger 51.510 0
Omsætningsaktiver i alt 431.530 7.189
Aktiver i alt 431.530 7.189

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 1
Overført resultat -123.030 -173.404
Egenkapital i alt -83.030 -173.403
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 255.048 114.030
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 259.512 66.562
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 514.560 180.592
Gældsforpligtelser i alt 514.560 180.592
Passiver i alt 431.530 7.189

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2020 01/01/2020 Ingen bistand Ivan Christensen Låsbygade 81, 2 6000 true false false false 378782432021-01-012021-12-31 378782432021-01-012021-12-310 378782432020-01-012020-12-31 378782432021-01-012021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378782432020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378782432021-12-31 378782432020-12-31 iso4217:DKK