DÉT DENMARK IVS

Løjt Vestervang 10

6200 Aabenraa


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/08/2021
Ivan Christensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDÉT DENMARK IVS
Løjt Vestervang 10
6200 Aabenraa
CVR-nr:37878243
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for DÉT DENMARK IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Løjt Kirkeby, den 14/08/2021

Direktion
Christian Køpke ChristensenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivit er at drive design- og engrosvirksomhed inden for baby - og børnetøj. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. -35.530 og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på kr. 173.405. Årets underskud på t.kr. 35 har medført, at egenkapitalen er negativ med t.kr. 137 og dermed tabt. Det er ledelsens forventning, at egenkapitalen kan retableres ved egen indtjening. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet kan forsætte driften i mere end 12 måneder efter balancedagen. Dette begrundes med, at selskabet primært er finansieret af selskabets eneejer. Ledelsen er opmærksom på, at selskabet skal være omregistreret til et anpartsselskab inden d. 15. oktober2021, for ikke at blive opløst. Ledelsen overvejer forskellige strategiske muligheder for at opnå den positive egenkapital på kr. 40.000, der er et krav for at blive omregistreret.


Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -25.904 -81.002
Resultat af ordinær primær drift -25.904 -81.002
Øvrige finansielle omkostninger -6.755 -2.925
Ordinært resultat før skat -35.530 -83.927
Årets resultat -35.530 -83.927
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -35.530 -83.927
I alt -35.530 -83.927

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 7.189 7.189
Varebeholdninger i alt 7.189 7.189
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 0 0
Omsætningsaktiver i alt 7.189 7.189
Aktiver i alt 7.189 7.189

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat -173.404 -137.874
Egenkapital i alt -173.403 -137.873
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 114.030 87.493
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 66.562 57.569
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 180.592 145.062
Gældsforpligtelser i alt 180.592 145.062
Passiver i alt 7.189 7.189

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Ivan Christensen Låsbygade 81, 1 6000 true false false false 378782432020-01-012020-12-31 378782432020-01-012020-12-310 378782432019-01-012019-12-31 378782432020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378782432019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 378782432020-12-31 378782432019-12-31 iso4217:DKK