Natural Grace Holding ApS

Mølletoften 14

7080 Børkop


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/07/2021
Anne-Kathrine Madsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNatural Grace Holding ApS
Mølletoften 14
7080 Børkop
e-mailadresse:ms.annekathrine@gmail.com
CVR-nr:39381443
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, enhver form for import og eksport, fabrikation, finansiering og deltagelse i stiftelse af anden i forbindelse hermed stående virksomhe, køb, udlejning og administration af fast ejendom, samt anden efter bestyrelsens skøn

i forbindelse hermed stående virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været væsentlige usædvanlige forhold omkring selskabets drift.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været væsentlige usædvanlige forhold, der har givet særlig usikkerhed omkring indregning og måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Bruttoresultat 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Ordinært resultat før skat 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 15.375 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 15.375 0
Anlægsaktiver i alt 15.375 0
Likvide beholdninger 0 1
Omsætningsaktiver i alt 0 1
Aktiver i alt 15.375 1

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 1
Egenkapital i alt 15.375 1
Passiver i alt 15.375 1

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Anne-Kathrine Madsen Mølletoften 14 7080 true false false true 393814432020-01-012020-12-31 393814432019-01-012019-12-31 393814432020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 393814432019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 393814432020-12-31 393814432019-12-31 iso4217:DKK