NEMS ApS

CVR-nr.: 42546453

Henriksholms Alle 40

2950 Vedbæk


Årsrapport

14. juli 2021 - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/02/2023
Lars Jacob Axel Hetmar
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNEMS ApS
Henriksholms Alle 40
2950 Vedbæk
CVR-nr.:42546453
Regnskabsår:14/07/2021 - 31/12/2022

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet består i at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 

Periodens (der er virksomhedens første) resultat betegnes som tilfredsstillende.

 

Der forventes et resultat på lignende niveau næste år.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 14. jul. 2021 - 31. dec. 2022

Note 2021/22 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 95.274
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -43.067
Resultat af ordinær primær drift 52.207
Øvrige finansielle omkostninger -2.485
Ordinært resultat før skat 49.722
Skat af årets resultat -11.747
Årets resultat 37.975
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført resultat 37.975
I alt 37.975

Balance 31. december 2022

Aktiver

Note 2021/22 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 118.433
Materielle anlægsaktiver i alt 118.433
Anlægsaktiver i alt 118.433
Fremstillede varer og handelsvarer 7.950
Varebeholdninger i alt 7.950
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.375
Tilgodehavender i alt 4.375
Likvide beholdninger 48.661
Omsætningsaktiver i alt 60.986
Aktiver i alt 179.419

Balance 31. december 2022

Passiver

Note 2021/22 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Overført resultat 37.975
Egenkapital i alt 77.975
Skyldig selskabsskat 11.747
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 6.176
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 83.521
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 101.444
Gældsforpligtelser i alt 101.444
Passiver i alt 179.419

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Revisor1 Aps Østerbrogade 129, 2. sal 2100 København Ø true false false true 425464532021-07-142022-12-31 425464532021-07-142022-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 425464532021-07-142022-12-31fsa:RetainedEarningsMember 425464532022-12-31 iso4217:DKK