Engrafo Aps

CVR-nr.: 40848363

Fruebjergvej 3

2100 København Ø


Årsrapport

1. januar 2022 - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/06/2023
Henrik Dahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEngrafo Aps
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
CVR-nr.:40848363
Regnskabsår:01/01/2022 - 31/12/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Engrafo ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København Ø, den 19/06/2023

Direktion
Henrik DahlBestyrelse
Peter Faber

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at udøve virksomhed med konsulentbistand vedrørende udvikling og konfiguration af Engrafos software samt salg af software udviklet i selskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Der er ikke angivet sammenligningstal, da der er tale om selskabets første regnskabsår.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedage.

 

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger. 

 

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen. 

 

 

BALANCE

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

 

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

 

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. 

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

Note 2022 2021
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 163.281 128.513
Resultat af ordinær primær drift 163.281 128.513
     Andre finansielle omkostninger -1.260 -407
Ordinært resultat før skat 162.021 128.106
Skat af årets resultat -35.922 -28.273
Årets resultat 126.099 99.833
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 126.099 99.833
I alt 126.099 99.833

Balance 31. december 2022

Aktiver

Note 2022 2021
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 89.919
Udskudte skatteaktiver 12.327 6.600
Tilgodehavender i alt 12.327 96.519
Likvide beholdninger 381.227 102.159
Omsætningsaktiver i alt 393.554 198.678
Aktiver i alt 393.554 198.678

Balance 31. december 2022

Passiver

Note 2022 2021
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 40.000
Overført resultat 272.684 81.130
Egenkapital i alt 312.684 121.130
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.000 41.914
Skyldig selskabsskat 35.922 28.273
Skyldig moms og afgifter 39.948 7.361
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 80.870 77.548
Gældsforpligtelser i alt 80.870 77.548
Passiver i alt 393.554 198.678

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2022
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2021 01/01/2021 Ingen bistand Henrik Dahl Storkebakken 24 2400 København NV 408483632022-01-012022-12-31 408483632022-01-012022-12-310 408483632022-01-012022-12-310 408483632021-01-012021-12-31 408483632022-12-31 408483632021-12-31 iso4217:DKK