Jur Nordica ApS

Solsikkemarken 27

5260 Odense S


Årsrapport

23. august 2019 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/02/2021
Line Fürst Sørensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJur Nordica ApS
Solsikkemarken 27
5260 Odense S
e-mailadresse:odense@jurnordica.dk
CVR-nr:40748024
Regnskabsår:23/08/2019 - 31/12/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 23. august 2019 - 31. december 2020 for Jur Nordica ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og ligeledes resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 23. august 2019 – 31. december 2020.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretninger ses at omhandle.

 

Betingelserne for at undlade revision vurderes som opfyldt. Det indstilles til den ordinære generalforsamlings godkendelse, at revision af årsregnskabet for det kommende regnskabsår tillige fravælges i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Solsikkemarken 27, 5260 Odense S, den 02/02/2021

Direktion
Stefan Dampe Hühne
CEO
Sarah Ulrikkeholm Christoffersen
COO
Line Fürst Sørensen
CFOLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hensigtserklæring er at udbyde kompetencer til andre virksomheder med henblik på optimering af interne processor eller udbud af flere produkter til virksomhedens kunder.

 

Selskabets formål er at drive en Legaltech virksomhed, hvor selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling og salg af automatiserede online juridiske tjenester og løsninger, som efter direktionens skøn har sammenhæng hermed. 

 

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder forbundet med indregning eller måling

 

Usædvanlige forhold

Der er ingen udsædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 23. august 2019 – 31. december 2020 viser et positivt resultat på DKK xxx, og selskabets balance pr. 31. december 2020 viser en balancesum på DKK xxx og en egenkapital på DKK xxx.

 

Selskabet vurderer, at der er reel mulighed for at udvikle dets økonomiske aktiviteter i følgende regnskabsår.

 

Årets udvikling og resultat er tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

 

 


Resultatopgørelse 23. aug. 2019 - 31. dec. 2020

Note 2019/20 -
kr. kr.
Nettoomsætning -70.137
Eksterne omkostninger 22.313
Bruttoresultat -47.824
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift -47.824
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat -47.824
Skat af årets resultat 10.521
Årets resultat -37.303
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat -37.303
I alt -37.303

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2019/20 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Brugsretsaktiver 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0
Andre tilgodehavender 0
Kontraktlige aktiver 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 103.240
Omsætningsaktiver i alt 103.240
Aktiver i alt 103.240

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2019/20 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Andre reserver 0
Overført resultat 37.303
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 77.303
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 2.074
Skyldig selskabsskat 10.521
Skyldig moms og afgifter 13.342
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 25.937
Gældsforpligtelser i alt 25.937
Passiver i alt 103.240

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er på statusdagen ingen eventualforpligtigelser 

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

 Ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger på statusdagen

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Stefan Dampe Hühne Solsikkemarken 27 5260 true false false true 407480242019-08-232020-12-31 407480242019-08-232020-12-310 407480242019-08-232020-12-311 407480242019-08-232020-12-312 407480242019-08-232020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 407480242019-08-232020-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 407480242019-08-232020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 407480242020-12-31 iso4217:DKK