Global Logistics A/S

CVR-nr.: 39790874

Fjeldhammervej 17

2610 Rødovre


Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/06/2022
Sie Mohamed Hidrese
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGlobal Logistics A/S
Fjeldhammervej 17
2610 Rødovre
CVR-nr:39790874
Regnskabsår:01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for Global Logistics A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Roskilde , den 28/06/2022

Direktion
Sie Mohamed HidreseBestyrelse
Karim Hidrese
Umut Oksal
Sie Mohamed Hidrese

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive transport, spedition, lager, udlejning, samt dermed beslægtet aktivitet efter ledelsens skøn.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat anses som værende tilfredsstillende. Ledelsen forventer at den positive udvikling fortsætter for de næstkommende år.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke begivenheder, der kræver omtale i ledelsesberetningen. 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for Global Logistics A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

 

Generelt

Generelt om indregning og måling

 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen, i takt med leveringen af ydelsen.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

 

Brugstid Restværdi Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år 0%

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

 

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

 

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger.

 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

 

Brugstid

Restværdi Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år 0%

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

 

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

 

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Anden gæld Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 3.085.160 2.028.769
Personaleomkostninger -1.755.226 -1.825.852
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -103.450 -103.450
Resultat af ordinær primær drift 1.226.484 99.467
Øvrige finansielle omkostninger -4.997 -3.000
Ordinært resultat før skat 1.221.487 96.467
Skat af årets resultat -268.727 0
Årets resultat 952.760 64.413
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 952.760 64.413
I alt 952.760 64.413

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 60.346 163.796
Materielle anlægsaktiver i alt 60.346 163.796
Udskudte skatteaktiver 0 7.586
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 7.586
Anlægsaktiver i alt 60.346 171.382
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 158.950 980.000
Andre tilgodehavender 1.464.077 1.437.048
Tilgodehavender i alt 1.623.027 2.417.048
Likvide beholdninger 507.386 45.476
Omsætningsaktiver i alt 2.130.413 2.462.524
Aktiver i alt 2.190.759 2.633.906

Balance 31. december 2021

Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.
Registreret kapital mv. 413.800 413.800
Overført resultat 1.346.121 393.361
Egenkapital i alt 1.759.921 807.161
Skyldig selskabsskat 268.727 32.054
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 162.111 1.794.691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 430.838 1.826.745
Gældsforpligtelser i alt 430.838 1.826.745
Passiver i alt 2.190.759 2.633.906

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2021
Gennemsnitligt antal ansatte 10
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2020 01/01/2020 Ingen bistand Sie Mohamed Hidrese Saxogade 111, 3. tv 1662 København 397908742021-01-012021-12-31 397908742021-01-012021-12-310 397908742021-01-012021-12-310 397908742021-01-012021-12-311 397908742021-01-012021-12-312 397908742020-01-012020-12-31 397908742021-01-012021-12-31fsa:RetainedEarningsMember 397908742020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 397908742021-12-31 397908742020-12-31 iso4217:DKK