Trendday ApS

Birkelyparken 114

2670 Greve


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/02/2021
Michael Krøyer
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTrendday ApS
Birkelyparken 114
2670 Greve
e-mailadresse:mk@kryer.dk
CVR-nr:40497684
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for Trendday ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Greve, den 05/02/2021

Direktion
Michael KrøyerBestyrelse
Kresten Bo Nielsen
Michael Krøyer

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets primære aktivitet er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 

Væsentligste ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat er negativ og mere end 50 % af selskabskapitalen er tabt. Selskabet har valgt at aflægge

regnskabet under forudsætning af forsat drift, da det er ledelsens forventning, at der i indeværende år opnås positivt resultat.

 

Usædvanlige forhold:

Der er ikke kendskab til nogen usædvanlige forhold for regnskabsperioden.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Der er ikke kendskab til nogen usikkerhed i forhold til indregning og måling i regnskabsperioden.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning.


Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 159.302 190.308
Personaleomkostninger -229.154 -153.992
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -35.714 -35.725
Resultat af ordinær primær drift -105.566 591
Øvrige finansielle omkostninger -13.793 -11.845
Ordinært resultat før skat -119.359 -11.254
Andre skatter 54.611 0
Årets resultat -64.748 -10.117
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -64.748 -10.117
I alt -64.748 -10.117

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Goodwill 178.561 214.275
Immaterielle anlægsaktiver i alt 178.561 214.275
Anlægsaktiver i alt 178.561 214.275
Fremstillede varer og handelsvarer 76.997 191.832
Varebeholdninger i alt 76.997 191.832
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 130.000 290.602
Udskudte skatteaktiver 1.137 1.137
Andre tilgodehavender 105.000 105.000
Periodeafgrænsningsposter 13.295 13.295
Tilgodehavender i alt 249.432 410.034
Likvide beholdninger 546.060 211.719
Omsætningsaktiver i alt 872.489 813.585
Aktiver i alt 1.051.050 1.027.860

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 46.318 46.318
Overført resultat -74.865 -10.117
Egenkapital i alt -28.547 36.201
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 593.682 593.682
Langfristede gældsforpligtelser i alt 593.682 593.682
Gæld til banker 107.706 218.261
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 12.170
Skyldig moms og afgifter 304.429 91.970
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 73.780 75.576
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 485.915 397.977
Gældsforpligtelser i alt 1.079.597 991.659
Passiver i alt 1.051.050 1.027.860

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end 50 % af egenkapitalen. Det forventes, at egenkapitalen retableres via fremtidig drift og selskabets ledelse er villig til at indskyde mere kapital hvis nødvendigt.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 06/05/2019 31/12/2019 Ingen bistand Ulrik Martorin Frandsen Snekkerupvej, 32 4140 true false false true 404976842020-01-012020-12-31 404976842020-01-012020-12-310 404976842020-01-012020-12-310 404976842020-01-012020-12-311 404976842019-05-062019-12-31 404976842020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 404976842019-05-062019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 404976842020-12-31 404976842019-12-31 iso4217:DKK