Calisweats ApS

CVR-nr.: 43157094

Frederikshavnsvej 86

9800 Hjørring


Årsrapport

15. marts 2022 - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/03/2023
Kasper Carlsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCalisweats ApS
Frederikshavnsvej 86
9800 Hjørring
CVR-nr.:43157094
Regnskabsår:15/03/2022 - 31/12/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 15. marts 2022 - 31. december 2022 for Calisweats ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.



Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Langå, den 01/03/2023

Direktion
Kasper Saabye Carlsen



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af beklædningsgenstande samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 15. marts 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. 478.735 , og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 1.088.638, og en egenkapital på kr. 518.735

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

 

Regnskabsår

 

Det er selskabets første regnskabsår. Perioden dækker den 15. marts 2022 - 31. december 2022


Resultatopgørelse 15. mar. 2022 - 31. dec. 2022

Note 2022 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.003.030
Personaleomkostninger -381.228
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -6.599
Resultat af ordinær primær drift 615.203
Øvrige finansielle omkostninger -706
Ordinært resultat før skat 614.497
Skat af årets resultat -135.762
Årets resultat 478.735
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 478.735
I alt 478.735

Balance 31. december 2022

Aktiver

Note 2022 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 81.401
Materielle anlægsaktiver i alt 1 81.401
Anlægsaktiver i alt 81.401
Fremstillede varer og handelsvarer 100.346
Varebeholdninger i alt 100.346
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.375
Andre tilgodehavender 35.435
Tilgodehavender i alt 50.810
Likvide beholdninger 856.081
Omsætningsaktiver i alt 1.007.237
Aktiver i alt 1.088.638

Balance 31. december 2022

Passiver

Note 2022 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Overført resultat 478.735
Egenkapital i alt 518.735
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.625
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 55.000
Skyldig selskabsskat 135.762
Skyldig moms og afgifter 322.972
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 45.544
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 569.903
Gældsforpligtelser i alt 569.903
Passiver i alt 1.088.638

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 0
Tilgang 88.000
Afgang 0
Kostpris ultimo 88.000
 
 
Af- og nedskrivning primo 0
Årets afskrivning -6.599
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -6.599
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 81.401
 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtigelser.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Calisweats ApS har ikke stilt sikkerhed for sine aktiver. Disse er ej heller pantsat.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2022
Gennemsnitligt antal ansatte 3

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Ingen bistand Frederik Klitgaard Ewaldsvej 3 2960 Rungsted Kyst true false false false 431570942022-03-152022-12-31 431570942022-03-152022-12-310 431570942022-12-31 iso4217:DKK