GastroBox IVS

Vibemosen 73

2670 Greve


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/06/2021
Daniel Bøhlers
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGastroBox IVS
Vibemosen 73
2670 Greve
CVR-nr:39901536
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for GastroBox IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 22/06/2021

Direktion
Nikolaj Sørstrup Jørgensen
Thomas Bro Schaadt
Niclas Alexander Meldgaard Wilhjelm HørupLedelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er salg af inspirationskasser til madelskere.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2020 udgør -44.676,79 kr. Der er i peioden investeret i vækstfremmende initiativer, der forventes at give langsigtet positivt afkast. Årets resultat anses for tilfredsstillende og på linje med det forventede.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning sket yderligere styrkelse af selskabets kapitalgrundlag, ligesom der er indsat yderligere partnere til styrkelse af selskabets ledelse og ejerkreds.


Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Nettoomsætning 308.202 64.253
Eksterne omkostninger -350.838 -93.030
Bruttoresultat -42.636 -28.777
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -488
Resultat af ordinær primær drift -43.124 -28.777
Øvrige finansielle omkostninger -1.551
Ordinært resultat før skat -44.675 -28.777
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -44.675 -28.777
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -44.675 -28.777
I alt -44.675 -28.777

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Brugsretsaktiver 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0
Andre tilgodehavender 0
Kontraktlige aktiver 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 18.848 24.805
Omsætningsaktiver i alt 18.848 24.805
Aktiver i alt 18.848 24.805

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 20.000 20.000
Overført resultat -73.453 -28.777
Egenkapital i alt -53.453 -8.777
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.448 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 48.000 30.000
Skyldig selskabsskat 0
Skyldig moms og afgifter 7.853 3.582
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 72.301 33.582
Gældsforpligtelser i alt 72.301 33.582
Passiver i alt 18.848 24.805

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/09/2018 31/12/2019 Ingen bistand Nikolaj Jørgensen Vibemosen 73 2670 Greve true false false true 399015362020-01-012020-12-31 399015362020-01-012020-12-310 399015362020-01-012020-12-311 399015362020-01-012020-12-312 399015362018-09-302019-12-31 399015362020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 399015362018-09-302019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 399015362020-12-31 399015362019-12-31 iso4217:DKK