PowerNord ApS

CVR-nr.: 40424156

Bernhard Bangs Alle 51B 1 mf

2000 Frederiksberg


Årsrapport

1. juli 2022 - 30. juni 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/11/2023
Lasse Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPowerNord ApS
Bernhard Bangs Alle 51B 1 mf
2000 Frederiksberg
e-mailadresse:ljohansen@mail.com
CVR-nr.:40424156
Regnskabsår:01/07/2022 - 30/06/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2022 - 30. juni 2023 for PowerNord ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Frederiksberg, den 20/11/2023

Direktion
Mikkel Alexander Harlev Hansen
Lasse JohansenLedelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består af anden teknisk rådgivning.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 udviser et resultat på kr.

-3.016, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en balancesum på kr. 382.656, og en egenkapital

på kr. 332.738.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle

stilling.


Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -2.199 361.865
Resultat af ordinær primær drift -2.199 361.865
Øvrige finansielle omkostninger -817 -2.950
Ordinært resultat før skat -3.016 358.915
Skat af årets resultat 0 -79.904
Årets resultat -3.016 279.011
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -3.016 279.011
I alt -3.016 279.011

Balance 30. juni 2023

Aktiver

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Andre tilgodehavender 2.283 0
Tilgodehavender i alt 2.283 0
Likvide beholdninger 380.373 424.181
Omsætningsaktiver i alt 382.656 424.181
Aktiver i alt 382.656 424.181

Balance 30. juni 2023

Passiver

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 40.000
Overført resultat 292.738 295.753
Egenkapital i alt 332.738 335.753
Skyldig selskabsskat 49.918 84.612
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 3.816
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 49.918 88.428
Gældsforpligtelser i alt 49.918 88.428
Passiver i alt 382.656 424.181

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/06/2022 01/07/2021 Ingen bistand Lasse Johansen Gernersgade 45, 1 th 1319 København K true false false true 404241562022-07-012023-06-30 404241562022-07-012023-06-300 404241562022-07-012023-06-301 404241562021-07-012022-06-30 404241562023-06-30 404241562022-06-30 iso4217:DKK