BLC Invest IVS

Enkegårdslunden 3

8320 Mårslet


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/08/2021
Brian Lykke Christensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBLC Invest IVS
Enkegårdslunden 3
8320 Mårslet
CVR-nr:38836617
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning


Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er rådgivning indenfor mekanisk konstruktion.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2020 udgør 0 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 0
Bruttoresultat 0
Bruttofortjeneste/Bruttotab 0
Personaleomkostninger 0 0
     Lønninger 0
     Pensioner 0
     Andre omkostninger til social sikring 0
     Andre personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Brugsretsaktiver 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Kapitalinteresser 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Kontraktlige aktiver 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0 0
Tilgodehavende skat 0 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0 0
Andre tilgodehavender 0 0
Kontraktlige aktiver 0 0
Tilgodehavender i alt 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.000 1.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.000 1.000
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 1.000 1.000
Aktiver i alt 1.000 1.000

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1.000 1.000
Egenkapital i alt 1.000 1.000
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Skyldig moms og afgifter 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 1.000 1.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/10/2018 31/12/2019 Ingen bistand Brian Lykke Christensen Banegårdspladsen 8, 4th. 8000 true false false true 388366172020-01-012020-12-31 388366172018-10-012019-12-31 388366172020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 388366172018-10-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 388366172020-01-012020-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 388366172018-10-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 388366172020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 388366172018-10-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 388366172020-12-31 388366172019-12-31 iso4217:DKK