Gym & Fitness ApS

Gugvej 140

9210 Aalborg SØ


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/01/2021
Per Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGym & Fitness ApS
Gugvej 140
9210 Aalborg SØ
CVR-nr:37006327
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for Gym & Fitness ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aalborg, den 13/01/2021

Direktion
Per LarsenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive motionscenter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for at være tilfredsstillende, set i lyset af at motionscenteret i periode har været lukket ned grundet Corona restriktionerne.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

 

Årsrapporten udarbejdes efter samme regnskabspraksis hvert år.

 

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.


Resultatopgørelse
 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved kontingenter mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


Balance
 

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg samt øvrige driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventede brugstid på 10 år, med en restværdi på 0 %.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvider

Likvide midler indregnes og måles til kontantværdi.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året eller er udbetalt i året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.651.007 1.992.457
Personaleomkostninger 1 -1.730.362 -1.065.681
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -300.000 -400.000
Resultat af ordinær primær drift 620.645 526.776
Øvrige finansielle omkostninger -5.394 -3.883
Ordinært resultat før skat 615.251 522.893
Skat af årets resultat 2 -135.416 -115.036
Årets resultat 479.835 407.857
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1.000.000 0
Overført resultat -520.165 407.857
I alt 479.835 407.857

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 615.862 915.862
Materielle anlægsaktiver i alt 615.862 915.862
Deposita 172.604 172.604
Finansielle anlægsaktiver i alt 172.604 172.604
Anlægsaktiver i alt 788.466 1.088.466
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 255.967 0
Tilgodehavender i alt 255.967 0
Likvide beholdninger 1.654.186 408.880
Omsætningsaktiver i alt 1.910.153 408.880
Aktiver i alt 2.698.619 1.497.346

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 180.992 701.157
Forslag til udbytte 1.000.000 0
Egenkapital i alt 1.230.992 751.157
Hensættelse til udskudt skat 22.741 51.157
Hensatte forpligtelser i alt 22.741 51.157
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 14.468 322.114
Skyldig selskabsskat 153.832 152.926
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.276.586 219.992
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.444.886 695.032
Gældsforpligtelser i alt 1.444.886 695.032
Passiver i alt 2.698.619 1.497.346

Noter

1. Personaleomkostninger

  2020 2019
  kr. kr.
Løn og gager 1.635.203 1.003.844
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 95.165 61.837
  1.730.362 1.065.681

2. Skat af årets resultat

  2020 2019
  kr. kr.
Aktuel skat 163.832 152.926
Ændring af udskudt skat -28.416 -37.890
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  135.416 115.036

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leje aftale på selskabets lokaler og en række driftsmidler for i alt 68 tkr. månedligt. Lejeaftalerne kan opsiges med 6 måneders varsel.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020
Gennemsnitligt antal ansatte 5
false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Christian Ancher Hjallerupvej 33 9320 Hjallerup 370063272020-01-012020-12-31 370063272020-01-012020-12-310 370063272019-01-012019-12-31 370063272020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 370063272019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 370063272020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 370063272019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 370063272020-12-31 370063272019-12-31 iso4217:DKK