Deepblu ApS

CVR-nr.: 39676737

Fruebjergvej 3

2100 København Ø


Årsrapport

1. januar 2022 - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/06/2023
Michael Bruun-Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDeepblu ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
e-mailadresse:info@deepblu.com
CVR-nr.:39676737
Regnskabsår:01/01/2022 - 31/12/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Deepblu ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Fruebjergvej 3, københavn, den 09/06/2023

Direktion
Lu Yin
Michael Stefan Grincescu Bruun-LarsenLedelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er service og handel samt i forbindelse hermed stående virksomhed. 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

Note 2022 2021
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.122.059 835.457
Personaleomkostninger -735.414
     Lønninger -383.737 -732.749
     Andre omkostninger til social sikring -2.665
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -130.355 -142.347
Andre driftsomkostninger -3.466.165
Resultat af ordinær primær drift -2.858.198 -42.304
Øvrige finansielle omkostninger -410 -28.341
Ordinært resultat før skat -2.858.608 -70.645
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -2.858.608 -70.645
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -2.858.608
I alt -2.858.608 -70.645

Balance 31. december 2022

Aktiver

Note 2022 2021
kr. kr.
Goodwill 469.256 564.836
Immaterielle anlægsaktiver i alt 469.256 564.836
Produktionsanlæg og maskiner 34.775
Materielle anlægsaktiver i alt 34.775
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.997.830 3.997.830
Deposita 10.450
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.997.830 4.008.280
Anlægsaktiver i alt 4.467.086 4.607.891
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.020.932
Udskudte skatteaktiver 9.615
Tilgodehavender moms og afgifter 498.165
Andre tilgodehavender 238.543
Tilgodehavender i alt 498.165 2.269.090
Likvide beholdninger 116.016 1.749.692
Omsætningsaktiver i alt 614.181 4.018.782
Aktiver i alt 5.081.267 8.626.673

Balance 31. december 2022

Passiver

Note 2022 2021
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000 40.000
Overført resultat 3.351.503 6.210.109
Egenkapital i alt 3.391.503 6.250.109
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.689.764 2.202.989
Skyldig selskabsskat 159.284
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.689.764 2.376.564
Gældsforpligtelser i alt 1.689.764 2.376.564
Passiver i alt 5.081.267 8.626.673

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2022
Gennemsnitligt antal ansatte 2

 Deepblu har gået fra 3-4 til 1-2, så i gennemsnit 2 ansatte. 

false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 31/12/2021 01/01/2021 Ingen bistand Michael Bruun-Larsen Fruebjergvej 3 2800, kongens lyngby 396767372022-01-012022-12-31 396767372022-01-012022-12-310 396767372022-01-012022-12-311 396767372021-01-012021-12-31 396767372022-12-31 396767372021-12-31 iso4217:DKK