Radimet ApS

Howitzvej 55C 2

2000 Frederiksberg


Årsrapport

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/07/2021
Mads Løntoft
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRadimet ApS
Howitzvej 55C 2
2000 Frederiksberg
CVR-nr:38789767
Regnskabsår:01/07/2020 - 30/06/2021

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteterne har bestået af salg af radonmålinger.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen og resultatet anses som tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning som påvirker årsrapportens konklusioner.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 337.361 463.442
Andre driftsomkostninger -95.561 -132.763
Resultat af ordinær primær drift 241.800 330.679
     Andre finansielle omkostninger 0 -320
Ordinært resultat før skat 241.800 329.359
Skat af årets resultat 53.196 -72.459
Årets resultat 188.604 256.899
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 188.604 256.899
I alt 188.604 256.899

Balance 30. juni 2021

Aktiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 11.741 9.692
Varebeholdninger i alt 11.741 9.692
Andre tilgodehavender 3.248 5.286
Tilgodehavender i alt 3.248 5.286
Likvide beholdninger 278.306 341.263
Omsætningsaktiver i alt 293.295 356.241
Aktiver i alt 293.295 356.241

Balance 30. juni 2021

Passiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 1.002.530 812.726
Forslag til udbytte -800.000 -525.000
Egenkapital i alt 252.530 337.726
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.640 3.144
Skyldig selskabsskat 4.155 15.371
Skyldig moms og afgifter 34.970
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.765 18.515
Gældsforpligtelser i alt 40.765 18.515
Passiver i alt 293.295 356.241

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/07/2019 30/06/2020 Ingen bistand Mads Løntoft Howitzvej 55C, 2. sal. 2000 true false false true 387897672020-07-012021-06-30 387897672019-07-012020-06-30 387897672020-07-012021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 387897672019-07-012020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 387897672021-06-30 387897672020-06-30 iso4217:DKK