MEDICAmins ApS

CVR-nr.: 41273348

Fredrik Bajers Vej 300

9220 Aalborg Øst


Årsrapport

18. marts 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/12/2021
Zahra Amin
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMEDICAmins ApS
Fredrik Bajers Vej 300
9220 Aalborg Øst
e-mailadresse:info@medicamins.com
CVR-nr:41273348
Regnskabsår:18/03/2020 - 30/06/2021
RevisorREVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Else Sørensens Vej 30, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:16953199
P-enhed:1001191331

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 18. marts 2020 - 30. juni 2021 for MEDICAmins ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

 

Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aalborg, den 10/12/2021

Direktion
Zahra Abduljalil AminDen uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i MEDICAmins ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for MEDICAmins ApS for regnskabsåret 18. marts 2020 - 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 18. marts 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at ledelsen vurderer, at det dårlige resultat alene skyldes en forbigående coronakrise samt en træg start. Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores review af årsregnskabet har vi efter aftale med ledelsen gennemlæst ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved re-viewet eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vi har derudover overvejet, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med års-regnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Rødovre, 10/12/2021Christian Haahr Danielsen , mne2602
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 16953199

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet sælger medicinsk udstyr indenfor forskellige medicinske specialer, herunder tandlægeudstyr.

 

Coronakrisen / ekstraordinære forhold

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned", får stor betydning for verdensøkonomien. Selskabet er indtil nu påvirket negativt af virkningerne af Covid-19. Selskabet er tillige negativt påvirket af, tandlægeklinikker måtte næsten lukke helt ned, men modtager kun akut og nødvendig  nødbehandling. Selskabet er ikke berettiget til kompensationer fra regeringenshjælpepakker. Der er en risiko for, at Covid-19 vil få negative konsekvenser for selskabets omsætning og indtjening. Ledelsen forsøger naturligvis at indhente evt, tabt omsætning senere på året."

 

Fortsat drift (going concern)

Årets resultat er negativt og egenkapitalen er tabt.

 

Det er dog ledelsens opfattelse, at udfordringerne alene er affødt af en træg start kombineret med coronakrisen.

 

På den baggrund aflægges årsrapporten med fortsat drift (going concern) for øje. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder af betydning for regnskabsaflæggelsen.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Eftersom 2020/21 er selskabets første regnskabsår, er der ikke anført sammenligningstal.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.

 

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

 

Tilgodehavender og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

 

Valutakursgevinster og –tab indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

 

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, så snart levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter enhver omkostning, der ikke er direkte afledt af nettoomsætningen.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter af bankindeståender samt renter af gæld.

 

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Skatter vedrørende tidligere år indregnes ligeledes i resultatopgørelsen.

 

 

Balancen

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. I det omfang det skønnes nødvendigt, nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Selskabsskat

Selskabsskat afsættes med 22% af årets skattepligtige indkomst.

 

Udskudt skat beregnes som 22% af skattemæssige merafskrivninger.

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

Gæld

Al gæld måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 18. mar. 2020 - 30. jun. 2021

Note 2020/21 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -48.564
Resultat af ordinær primær drift -48.564
Andre finansielle indtægter 10
     Andre finansielle omkostninger -1.949
Ordinært resultat før skat -50.503
Årets resultat -50.503
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -50.503
I alt -50.503

Balance 30. juni 2021

Aktiver

Note 2020/21 -
kr. kr.
Deposita 9.241
Finansielle anlægsaktiver i alt 9.241
Anlægsaktiver i alt 9.241
Fremstillede varer og handelsvarer 20.000
Varebeholdninger i alt 20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.391
Tilgodehavender i alt 19.391
Likvide beholdninger 521
Omsætningsaktiver i alt 39.912
Aktiver i alt 49.153

Balance 30. juni 2021

Passiver

Note 2020/21 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 40.000
Overført resultat -50.503
Egenkapital i alt -10.503
Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.731
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 46.925
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 59.656
Gældsforpligtelser i alt 59.656
Passiver i alt 49.153

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Årets resultat er negativt og egenkapitalen er tabt.

 

Det er dog ledelsens opfattelse, at udfordringerne alene er affødt af en træg start kombineret med coronakrisen.

 

På den baggrund aflægges årsrapporten med fortsat drift (going concern) for øje. 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet kautions-, garanti-, veksel-, pensions-, eller andre forpligtelser udover hvad der fremgår af årsrapporten.

 

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis Den uafhængige revisors erklæringer (review) Grundlag for konklusion Christian Danielsen Else Sørensens Vej 30, 1. 2610 Rødovre 412733482020-03-182021-06-30 412733482020-03-182021-06-301 412733482020-03-182021-06-300 412733482020-03-182021-06-302 412733482020-03-182021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 412733482021-06-30 iso4217:DKK