Trophy Plates ApS

CVR-nr.: 40332588

Fyrvangen 37

3250 Gilleleje


Årsrapport

1. juli 2021 - 30. juni 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/07/2022
Henrik Peter Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTrophy Plates ApS
Fyrvangen 37
3250 Gilleleje
e-mailadresse:info@trophyplates.dk
CVR-nr:40332588
Regnskabsår:01/07/2021 - 30/06/2022

Ledelsesberetning


Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er videresalg af handelsvarer indenfor jagtbranchen.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er selskabet tredje regnskabsår og årets resultat før skat udgør 37.433 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2021 - 30. jun. 2022

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Nettoomsætning 404.323 304.275
Vareforbrug -274.245 -186.503
     Andre eksterne omkostninger -59.716 -35.059
Administrationsomkostninger -32.511 -41.610
Bruttoresultat 37.851 41.103
Resultat af ordinær primær drift 37.851 41.103
     Andre finansielle omkostninger -418 -286
Ordinært resultat før skat 37.433 40.817
Skat af årets resultat -8.235
Andre skatter 1 -5.896
Årets resultat 23.302 40.817
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 23.302 40.817
I alt 23.302 40.817

Balance 30. juni 2022

Aktiver

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 136.914 98.243
Varebeholdninger i alt 136.914 98.243
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.524 2.265
Tilgodehavender i alt 1.524 2.265
Likvide beholdninger 70.626 41.677
Omsætningsaktiver i alt 209.064 142.185
Aktiver i alt 209.064 142.185

Balance 30. juni 2022

Passiver

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 50.180 26.878
Egenkapital i alt 100.180 76.878
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.701 21.509
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 60.000 20.000
Skyldig selskabsskat 14.131
Skyldig moms og afgifter 31.052 23.798
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 108.884 65.307
Gældsforpligtelser i alt 108.884 65.307
Passiver i alt 209.064 142.185

Noter

1. Andre skatter

Skat af tidligere regnskabsår 2020-2021 

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/06/2021 01/07/2020 Ingen bistand Henrik Pedersen Fyrvangen 37 3250 true false false true 403325882021-07-012022-06-30 403325882020-07-012021-06-30 403325882021-07-012022-06-30fsa:RetainedEarningsMember 403325882020-07-012021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 403325882022-06-30 403325882021-06-30 iso4217:DKK