Trophy Plates ApS

Fyrvangen 37

3250 Gilleleje


Årsrapport

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/07/2021
Henrik Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTrophy Plates ApS
Fyrvangen 37
3250 Gilleleje
e-mailadresse:info@trophyplates.dk
CVR-nr:40332588
Regnskabsår:01/07/2020 - 30/06/2021

Ledelsesberetning


Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er videresalg af handelsvarer indenfor jagtbranchen.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er selskabet anden regnskabsår og årets resultat udgør 40.817 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Nettoomsætning 304.275 80.259
Vareforbrug -186.503 -57.705
     Andre eksterne omkostninger -35.059 -24.224
Administrationsomkostninger -41.610 -11.652
Bruttoresultat 41.103 -13.322
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -474
Resultat af ordinær primær drift 41.103 -13.796
     Andre finansielle omkostninger -286 -143
Ordinært resultat før skat 40.817 -13.939
Årets resultat 40.817 -13.939
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 40.817 -13.939
I alt 40.817 -13.939

Balance 30. juni 2021

Aktiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 98.243 40.976
Varebeholdninger i alt 98.243 40.976
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.265 10.337
Tilgodehavender i alt 2.265 10.337
Likvide beholdninger 41.677 37.528
Omsætningsaktiver i alt 142.185 88.841
Aktiver i alt 142.185 88.841

Balance 30. juni 2021

Passiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 26.878 -13.939
Egenkapital i alt 76.878 36.061
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.509 23.891
Gældsforpligtelser til kapitalinteresser 20.000 20.000
Skyldig moms og afgifter 23.798 8.889
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 65.307 52.780
Gældsforpligtelser i alt 65.307 52.780
Passiver i alt 142.185 88.841

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 08/03/2019 30/06/2020 Ingen bistand Henrik Pedersen Fyrvangen 37 3250 true false false true 403325882020-07-012021-06-30 403325882019-03-082020-06-30 403325882020-07-012021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 403325882019-03-082020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 403325882021-06-30 403325882020-06-30 iso4217:DKK