Ravn Klassisk Auto ApS

CVR-nr.: 38885588

Langelandsgade 106B kl th

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. juli 2022 - 30. juni 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/11/2023
Mark Ravn
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRavn Klassisk Auto ApS
Langelandsgade 106B kl th
8000 Aarhus C
e-mailadresse:ravn22@gmail.com
CVR-nr.:38885588
Regnskabsår:01/07/2022 - 30/06/2023

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Virksomheden ligger PT stille.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden ligger PT stille. Ingen økonomisk udvikling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Eksterne omkostninger 0 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 0
I alt 0 0

Balance 30. juni 2023

Aktiver

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Brugsretsaktiver 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0
Andre tilgodehavender 0
Kontraktlige aktiver 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 50.000 50.000
Omsætningsaktiver i alt 50.000 50.000
Aktiver i alt 50.000 50.000

Balance 30. juni 2023

Passiver

Note 2022/23 2021/22
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Egenkapital i alt 50.000 50.000
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0
Passiver i alt 50.000 50.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/06/2022 01/07/2021 Ingen bistand Mark Ravn Viborgvej 874 8471, Sabro true false false true 388855882022-07-012023-06-30 388855882021-07-012022-06-30 388855882023-06-30 388855882022-06-30 iso4217:DKK