Egebjerg Ejendom ApS

CVR-nr.: 38424149

Hellerødvej 5

7790 Thyholm


Årsrapport

1. juli 2021 - 30. juni 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/01/2023
Gitte Frost Mortensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEgebjerg Ejendom ApS
Hellerødvej 5
7790 Thyholm
CVR-nr.:38424149
Regnskabsår:01/07/2021 - 30/06/2022

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at investere i fast ejendom og udlejning heraf.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/2022 udviser et overskud på kr. 17.061, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 223.288.

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jul. 2021 - 30. jun. 2022

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Nettoomsætning 199.662 309.592
     Andre eksterne omkostninger -47.911 -33.535
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.688 475
Bruttoresultat 157.439 276.532
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -39.478 -39.478
Resultat af ordinær primær drift 117.961 237.054
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 475
Øvrige finansielle omkostninger -100.900 -95.830
Ordinært resultat før skat 17.061 141.224
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 17.061 141.224
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 17.061 141.224
I alt 17.061 141.224

Balance 30. juni 2022

Aktiver

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Grunde og bygninger 2.686.628 2.701.106
Produktionsanlæg og maskiner 118.750 143.750
Materielle anlægsaktiver i alt 2.805.378 2.844.856
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.000 3.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.000 3.000
Anlægsaktiver i alt 2.808.378 2.847.856
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.662 93.750
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 299.131 12.193
Tilgodehavender i alt 314.793 105.943
Likvide beholdninger 114 344
Omsætningsaktiver i alt 314.907 106.287
Aktiver i alt 3.123.285 2.954.143

Balance 30. juni 2022

Passiver

Note 2021/22 2020/21
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 173.288 156.227
Egenkapital i alt 223.288 206.227
Hensættelse til udskudt skat 20.000 20.000
Hensatte forpligtelser i alt 20.000 20.000
Gæld til realkreditinstitutter 1.308.742 1.413.197
Gæld til banker 789.457 854.663
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.098.199 2.267.860
Gæld til realkreditinstitutter 104.000 112.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 70.000 62.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.867 10.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 417.500 120.761
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 175.431 155.295
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 781.798 460.056
Gældsforpligtelser i alt 2.879.997 2.727.916
Passiver i alt 3.123.285 2.954.143

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 30/06/2021 01/07/2020 Ingen bistand Gitte Mortensen Skivevej 79 7500 Holstebro true false false true 384241492021-07-012022-06-30 384241492020-07-012021-06-30 384241492021-07-012022-06-30fsa:RetainedEarningsMember 384241492020-07-012021-06-30fsa:RetainedEarningsMember 384241492022-06-30 384241492021-06-30 iso4217:DKK